Stypendia sportowe „Medal na wagę złotych”

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Program stypendialny Fundacji Roberta Korzeniowskiego „MEDAL NA WAGĘ ZŁOTYCH” dla młodych lekkoatletów trenujących w Klubie RK Athletics.

Poniżej Regulamin przyznawania stypendium.

 

REGULAMINU PRZYZNAWANIA stypendiów sportowych dla zawodników klubu RK ATHLETICS

Stypendia sportowe mogą otrzymywać:

1. zawodnicy, którzy łącznie spełniają niżej wymienione kryteria:

a) są członkami Klubu Sportowego RK Athletics (zapłacili opłatę członkowską),

b) posiadają aktualną licencje polskiego związku lekkiej atletyki uprawniającą do udziału w zawodach,

c) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym w konkurencjach lekkoatletycznych ujętych w spisie konkurencji SSM opisane poniżej,

d) realizują program treningowy opracowany przez trenera prowadzącego (trener nie musi być pracownikiem Fundacji Roberta Korzeniowskiego) 

e) regularnie startują w zawodach przewidzianych programem merytorycznym trenera prowadzącego a podczas zawodów reprezentują barwy klubu RK Athletics, o których mowa w pkt. 1a,

f) cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną

g) nie ukończyli 23 roku życia (nie dotyczy seniorów),

2. są osobami niepełnosprawnymi, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Komitet Paraolimpijski.

Do otrzymania stypendium uprawnieni są zawodnicy, którzy:

a) zajęli medalowe miejsca w zawodach organizowanych przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez polskie związki sportowe, także zrzeszające osoby niepełnosprawne,

 

Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi wynosi (miesięcznie):

MEDALISTA MISTRZOSTW WARSZAWY U10/U12:

1 miejsce – 30 zł

2 miejsce – 25 zł

3 miejsce – 20zł

MEDALISTA MISTRZOSTW WARSZAWY U14

1 miejsce – 60 zł

2 miejsce – 50 zł

3 miejsce – 40 zł

MEDALISTA MISTRZOSTW WARSZAWY U16:/U18

1 miejsce – 70 zł

2 miejsce – 60 zł

3 miejsce – 50 zł

MEDALISTA MISTRZOSTW MAZOWSZA U12

1 miejsce – 50 zł

2 miejsce – 30 zł

3 miejsce – 25 zł

MEDALISTA MISTRZOSTW MAZOWSZA U14

1 miejsce – 100 zł

2 miejsce – 80 zł

3 miejsce – 65 zł

MEDALISTA MISTRZOSTW MAZOWSZA U16/ U18

1 miejsce – 120 zł

2 miejsce – 100 zł

3 miejsce – 80 zł

MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI w kategorii wiekowej U16/U18/U20

1 miejsce – 300 zł

2 miejsce – 250 zł

3 miejsce – 200 zł.

MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI Seniorzy (OPEN)

1 miejsce – 500 zł

2 miejsce – 400 zł

3 miejsce – 300 zł.

 

Zasady przyznawania stypendium:

a) O stypendium dla zawodnika wnioskuje trener prowadzący wypełniając specjalny formularz i przesyłając do zarządu Fundacji.

b) Gdy zawodnik trenuje samodzielnie lub trener prowadzący nie jest pracownikiem RK Athletics – wniosek o Stypendium przesyłany emailem na adres: klub@rkathletics.com

c) Stypendia są przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

d) Stypendia są wypłacane w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy włączając w to miesiące wolne od zajęć szkolnych (wakacje) przy założeniu że zawodnik realizuje cele sportowe założone przez trenera prowadzącego lub uczestniczy w klubowych zgrupowaniach sportowych.

e) Wypłata stypendium następuje od kolejnego miesiąca, nastepującego po nabyciu prawo do uzyskania stypendium przez stypendystę .

f) Fundacja zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o przyznanym stypendium na swoich mediach społecznościowych.

g) Kwoty stypendium za kolejne medale się nie sumują – wypłacana jest kwota odpowiadająca najwyższemu zdobytemu tytułowi.

h) Zmiana wysokości stypendium wynikająca z wyższego tytułu sportowego następuje od kolejnego miesiąca następującego po nabyciu prawa do uzyskania stypendium przez stypendystę, 12 miesięczny okres wypłaty zostaje naliczany ponownie.

i) Zawodnik może otrzymać stypendium w kolejnych latach.

 

Stypendium sportowe należy cofnąć zawodnikom, którzy:

a) zaniedbali obowiązek realizacji procesu szkolenia sportowego, (nieusprawiedliwiona nieobecność na treningu lub niewykonywanie zadanego planu treningowego dłuższa niż 1 miesiąc przy czym usprawiedliwienie stanowi niezdolność zdrowotna zawodnika do uczestniczenia w treningu potwierdzona przez lekarza)

b) otrzymali karę dyscyplinarną nałożoną przez właściwy związek sportowy lub klub, którego są członkami,

c) zaprzestali uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu zostali zdyskwalifikowani,

d) odmówili wykonania zadania związanego z procesem szkolenia w danej dyscyplinie sportu realizowanej przez klub,

e) podpisali kontrakt zawodowy,

Czasowa niezdolność do udziału w przygotowaniach i uczestniczeniu w zawodach sportowych potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza sportowego nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium.

O cofnięcie stypendium wnioskuje trener prowadzący.

Stypendium może być przyznane w danym roku tylko jeden raz tej samej osobie.

Regulamin przyznawania i cofania stypendium podejmowany jest obligatoryjnie uchwałą Zarządu Fundacji.

Zapisz się do klubu RK Athletics