Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI ROBERTA KORZENIOWSKIEGO

z dnia 27.08.2019 r.

1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą Fundacja ROBERTA KORZENIOWSKIEGO, założona przez ROBERTA KORZENIOWSKIEGO, zwana dalej: „Fundacją” działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku, innych przepisów obowiązującego prawa, oraz na podstawie niniejszego statutu, dalej: „Statut”.

2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne na całym obszarze swego działania.

4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie.

5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

6. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2

Cele i zasady działania Fundacji

1.Celem Fundacji jest:

 

2. Cele Fundacji są realizowane przez:

 

3

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000.00 zł, na który składają się wpłaty fundatorów dokonane w gotówce do kasy Fundacji.

2. Fundator Robert Korzeniowski dokonał na rzecz Funduszu Założycielskiego wpłaty kwoty 5.000,00 zł w gotówce.

3. Majątek Fundacji stanowią również środki finansowe (pieniądze, papiery wartościowe), prawa majątkowe oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

4

Finansowanie działalności Fundacji

1. Działalność określona w § 2 ust. 2 Statutu będzie finansowana przez Fundację, w szczególności z:

2. Przychody Fundacji ze źródeł określonych w ust. 1 pkt 2 – 8 przeznaczane będą w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jednak tylko wówczas, gdy w chwili składania rzeczonego oświadczenia brak uzasadnionych wątpliwości co do okoliczności, iż stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

 5

Działalność pożytku publicznego

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz określonej grupy podmiotów, tj. sportowców oraz osób aspirujących do roli sportowców, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

 

6

Stosunki finansowe Fundacji

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe oraz rezerwowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd odrębnie dla każdego funduszu.

3. Wypłata wynagrodzenia członków Zarządu oraz jego wysokość uzależnione są od sytuacji finansowej Fundacji oraz zaangażowania poszczególnych członków Zarządu w prowadzenie spraw Fundacji.

4. Zasady gospodarki finansowej Fundacji ustala Zarząd.

5. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

6. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

7. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

8. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

7

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach działalności:

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady gospodarcze. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji.

5. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację środki pozostałe po likwidacji przekazuje się na cele statutowe Fundacji.

 

8

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:

2. Rada Fundacji jest organem nadzoru i kontroli, natomiast Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.

3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

 9

Rada Fundacji

1.Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych i odwoływanych przez Fundatora spośród osób fizycznych w formie uchwały.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami, reprezentuje Radę na zewnątrz, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

9. Przewodniczący Rady Fundacji wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy wobec członków Zarządu oraz reprezentuje Fundację w stosunkach cywilnoprawnych z tymi osobami.

 

10

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa Fundacji i jest powoływany przez Radę Fundacji w formie uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Skład oraz liczbę członków pierwszego Zarządu Fundacji ustala Fundator w formie uchwały.

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata i upływa z dniem posiedzenia Rady Fundacji, na którym jest rozpatrywane sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok pełnienia kadencji.

5. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

6. Członek Rady Fundacji nie może pełnić funkcji członka Zarządu.

7. Osobie stojącej na czele Zarządu przysługuje tytuł Prezesa Zarządu.

8. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji jest upoważniony każdy członek Zarządu samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa).

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

11

Likwidacja i połączenie Fundacji

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w ust. 2.

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, która wyznacza również likwidatorów Fundacji.

3. Majątek pozostały po likwidacji przekazuje się na cele zbieżne z celem Fundacji.

4. Fundacja może połączyć się z inną fundacją po powzięciu w tej sprawie decyzji przez Radę Fundacji.

 

12

Sprawozdanie z działalności Fundacji

1. Fundacja składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności ministrowi właściwemu ze względu na celu Fundacji określonemu w oświadczeniu Fundatorów.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

 

13

Postanowienia dodatkowe

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać stopnie i inne oznaczenia, różnie nazywane, określające osiągnięty stopień wiedzy w ramach działalności edukacyjnej, szkoleniowej i naukowej prowadzonych przez Fundację.

3. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny  lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000,00 euro (słownie: pięć tysięcy euro), uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa Fundacji.

 

14

Rok obrotowy

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31.12.2020 r.

 

15

Minister właściwy

Ministrem właściwym do nadzoru działalności Fundacji jest minister właściwy dla kultury fizycznej (Minister Sportu i Turystyki).

 

16

Zmiany Statutu

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Fundacji powziętej większością 2/3 głosów całego składu Rady z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Po zmianie Statutu sporządza się tekst jednolity Statutu.

 

Tekst  niniejszego Statutu został przyjęty jednomyślnie w dniu 27.08.2019 r. w Warszawie.

 

FUNDATOR:

 

FUNDATOR ROBERT KORZENIOWSKI

Zapisz się do klubu RK Athletics