Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

w ramach klubu sportowego „RK Athletics”

FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810061, REGON 384688770, NIP 5213880252, adres e-mail: kontakt@rkathletics.com

niniejszym ustanawia poniższy regulamin świadczenia usług w ramach prowadzonej przez nią klubu sportowego pn. „RK ATHLETICS”.

 

§1 Cel Regulaminu

Celem niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) jest określenie:

 

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin;
 2. „Usługodawca” – oznacza fundację FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 121d, 02-7 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń i innych organizacji, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810061, REGON 384688770, NIP 5213880252, adres e-mail: kontakt@rkathletics.com;
 3. „Klub” – oznacza klub sportowy „RK ATHLETICS”, prowadzony przez Usługodawcę, w tym wszystkie jego obiekty, filie oraz oddziały;
 4. „Obiekt” – oznacza obiekt sportowy, w którym Usługodawca świadczy Usługi;
 5. „Usługi” – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Klubu, w szczególności usługi prowadzenia i organizacji zajęć ruchowych, sportowych i rekreacyjnych oraz usługi treningowe i szkoleniowe.
 6. „Osoba Korzystająca” – to osobę fizyczną:
 1. „Płatnik” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która również nie będąc Osobą Korzystającą, wykupiła składkę członkowską odpowiadającą określonemu Pakietowi Usług lub zamówiła inne Usługi spoza Pakietu Usług dla Osoby Korzystającej;
 2. „Serwis” – oznacza serwis internetowy rkathletics.com dostępny pod adresem URL : https://www.rkathletics.com/;
 3. „Umowa na świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Płatnikiem na podstawie Regulaminu z wykorzystaniem narzędzi techniczno – organizacyjnych na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej;
 4. „Pakiet Usług” – oznacza zestaw usług oferowany przez Usługodawcę w ramach opłaconej składki członkowskiej.

 

§3 Warunki podstawowe korzystania z Usług

 1. Warunkami podstawowymi korzystania z Usług przez Osobę Korzystającą jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
  • uzyskanie przez nią członkostwa w Klubie, chyba że dany Pakiet Usług nie wymaga członkostwa w Klubie – wtedy jednak osoba tak musi spełnić warunki określone w ust. 2 pkt 1) – 4);
  • zawarcie przez tą osobę jako Płatnika lub przez inną osobę pełniącą funkcję jej Płatnika umowy na świadczenie Usług poprzez dokonanie wyboru i opłaty składki członkowskiej w wysokości odpowiadającej określonemu Pakietowi Usług lub zamówienia i opłacenia innych Usług spoza Pakietów Usług.
 2. Członkostwo w Klubie ma prawo uzyskać osoba, która spełniła łącznie następujące warunki:
  • ukończyła 18 rok życia albo w przypadku nie osiągnięcia tego wieku – uzyskała zgodę wszystkich swoich opiekunów prawnych (rodziców) na przystąpienie do Klubu i korzystanie z Usług świadczonych w Klubie, pod warunkiem ukończenia co najmniej 7 roku życia;
  • dokonała rejestracji w Serwisie;
  • zaakceptowała Regulamin za pośrednictwem Serwisu;
  • złożyła Usługodawcy  za pośrednictwem Serwisu skan badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki lub w przypadku gdy w momencie rejestracji w Serwisie nie posiadała takich badań; swoje oświadczenie o stanie zdrowia według wzoru umieszczonego w Serwisie; w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenie składają wszyscy opiekunowie prawni (rodzice).
  • w przypadku osób niepełnoletnich, gdy złożone było oświadczenie; w ciągu 30 dni od rejestracji w Serwisie należy na adres email:  kontakt@rkathletics.com dostarczyć skan badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do uprawiania lekkiej atletyki
  • w przypadku niedostarczenia badań lekarskich w terminie Klub ma prawo zawiesić uczestnictwo Osoby Korzystającej z korzystania z Usług pomimo dokonanej opłaty za wybrany Pakiet Usług
  • opłaciła opłatę członkowską według cennika
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga podania następujących danych w formularze rejestracyjnym Serwisu, tj.:
  • imiona i nazwisko/nazwę Płatnika oraz imiona i nazwiska wszystkich Osób Korzystających przypisanych do Płatnika;
  • adres zamieszkania/siedziby Płatnika oraz adresy zamieszkania wszystkich Osób Korzystających przypisanych do Płatnika;
  • adres e-mail Płatnika oraz adresy e-mail wszystkich Osób Korzystających przypisanych do Płatnika;
  • numer telefonu Płatnika oraz numery telefonów wszystkich Osób Korzystających przypisanych do Płatnika;
  • PESEL/NIP Płatnika oraz numery PESEL wszystkich Osób Korzystających przypisanych do Płatnika.
 4. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie w oknie Serwisu okienka z adnotacją: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem ŚWIADCZENIA USŁUG w ramach klubu sportowego „RK Athletics”, zrozumiałem jego treść i akceptuję w pełni jego postanowienia, w tym nałożone na mnie w tym Regulaminie obowiązki.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Osobę Korzystającą lub Płatnika oznacza przyjęcie przez tą osobę obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie dla Osoby Korzystającej lub Płatnika.
 6. W przypadku Osoby Korzystającej, która jest niepełnoletnia rejestracji konta w Serwisie oraz akceptacji Regulaminu dokonuje jeden z opiekunów prawnych (rodziców) tej osoby.
 7. Opiekun prawny (rodzic) Osoby Korzystającej, która jest niepełnoletnia, akceptując Regulamin staje się względem tej osoby Płatnikiem i zobowiązuje się tym samym, że zarówno on sam, jak i ta Osoba Korzystająca, pozostająca pod jego opieką, będzie przestrzegać wszelkich zasad wynikających z Regulaminu.

 

&4 Pakiety Usług

 1. Usługodawca oferuje następujące Pakiety Usług:
USŁUGA         WARIANTY OKRES TRWANIA
Abonament Stały miesięczny obejmujący pełny proces treningowy: ·      proces treningowy osoby dorosłej obejmujący zajęcia grupowe oraz inne usługi wynikające z procesu treningowego wymienione w &4 ptk 4

·      proces treningowy dla osoby niepełnoletniej obejmujący zajęcia grupowe w tygodniu  oraz inne usługi wynikające z procesu treningowego wymienione w &4 ptk 4

 CZAS NIEOKREŚLONY NIE MNIEJ NIŻ 10 MIESIĘCY
Pakiet Treningów Indywidualnych lub Grupowych ·      zajęcia indywidualne/grupowe dla osoby niepełnoletniej

·      zajęcia indywidualne/grupowe dla osoby dorosłej

TRENINGI

DO WYKORZYSTANIA

W CIĄGU 4 MIESIĘCY

Udział w obozie sportowym lub innym wydarzeniu  Udział w jednym lub kilku obozach sportowych  NIE DOTYCZY
Jednorazowy Trening Indywidualny  

·      dla osoby niepełnoletniej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

·      dla osoby dorosłej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

1 TRENING

DO WYKORZYSTANIA

W CIĄGU 1 MIESIĄCA

Jednorazowy Trening Grupowy ·      dla osoby niepełnoletniej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

·      dla osoby dorosłej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

1 TRENING

DO WYKORZYSTANIA

W CIĄGU 1 MIESIĄCA

Przygotowanie i prowadzenie indywidualnego planu treningowego ·      dla osoby niepełnoletniej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

·      dla osoby dorosłej (nie wymaga członkostwa w Klubie)

NIE DOTYCZY
Uzyskanie licencji Polskiego Związku Lekkoatletyki ·      dla osoby niepełnoletniej

·      dla osoby dorosłej

NIE DOTYCZY

 

 1. Osoba Korzystająca lub Płatnik może zamawiać również inne Usługi spoza Pakietów Usług.
 2. Opłaty za Pakiety Usług oraz świadczenie innych Usług określone są w Cenniku Usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cenniku Usług nie wymaga zmiany Regulaminu i jest skuteczna dla danej Osoby Korzystającej od następnego okresu abonamentowego w przypadku Usług ciągłych lub w trybie natychmiastowym – w przypadku Usług doraźnych. O zmianie Cennika Usługodawca informuje Płatnika drogą mailową.
 3. Czas trwania zajęć w ramach Pakietu Usług to:
  • do 90 minut w przypadku zajęć grupowych;
  • do 60 minut w przypadku zajęć indywidualnych.
 4. Inne usługi w ramach Pakietu Usług obejmujących proces treningowy:

&5 Zawarcie umowy na świadczenie usług

 1. Zawarcie umowy na świadczenie Usług następuje z chwilą dokonania przez Płatnika zamówienia Pakietu Usług lub innych Usług spoza Pakietu Usług. Warunkiem zamówienia jakichkolwiek Usług jest dopełnienie czynności określonych w § 3 Regulaminu.
 2. Usługi w Pakiecie Usług zamawia się poprzez wybór w Serwisie opcji  „Zamawiam Pakiet Usług”, określenie którego Pakietu Usług jego wybór dotyczy oraz dokonanie płatności okreslonej opłaty. Przy składaniu zamówienia Pakietu Usług Płatnik zaznacza w oknie Serwisu okienko z adnotacją, że: Jestem świadomy, że wraz z zamówieniem Pakietu Usług zawieram umowę na świadczenie usług określonych w tym Pakiecie zgodnie z Regulaminem ŚWIADCZENIA USŁUG w ramach klubu sportowego „RK Athletics” i zobowiązuje się do dokonania zapłaty zgodnie z Cennikiem Usług.
 3. Zamówienie uważane jest za skutecznie dokonane z chwilą dokonania przez Płatnika płatności.
 4. Usługi poza Pakietem Usług zamawia się poprzez złożenie zamówienia w formie mailowej na adres: kontakt@rkathletics.com. Zamówienie uważane jest za skutecznie dokonane z chwilą dokonania przez Płatnika (Osobę Korzystającą) płatności.
 5. Potwierdzeniem zawarcia Umowy na świadczenie Usług jest wysłanie na podany przez Płatnika adres e-mail informacji o zawarciu umowy.
 6. Płatnik może odstąpić od Umowy na świadczenie usług w terminie 7 dni od jej zawarcia, pod warunkiem, że przed tą datą Usługodawca nie rozpoczął świadczenia Usług.

 

&6 Rezygnacja z Usług

 1.  Umowa na świadczenie Usług zostaje zawarta na okres abonamentowy przewidziany w danym Pakiecie Usług lub na czas wykonania jednorazowej Usługi.
 2. Rozwiązanie Umowy na świadczenie Usług następuje od następnego okresu abonamentowego w przypadku Usług ciągłych lub w trybie natychmiastowym – w przypadku Usług doraźnych. Wyjątek stanowią sytuacje określone w ust. 3 i 4.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę na świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • gdy Płatnik lub Osoba Korzystająca przypisana do Płatnika narusza postanowienia Regulaminu lub regulaminy organizacyjne lub porządkowe Obiektów;
  • gdy Płatnik lub Osoba Korzystająca przypisana do Płatnika narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub naraża inne osoby korzystające z Usług na utratę zdrowia lub życia , nawet w sposób niezawiniony.
  • gdy Płatnik zalega z zapłatą należnych płatności na rzecz Usługodawcy ponad 14 dni od terminu płatności.
  • gdy względem Osoby Korzystającej pojawią się przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z Usług.
 4. Płatnik może rozwiązać Umowę na świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, gdy Usługodawca świadcząc Usługi wyrządził Osobie Korzystającej krzywdę lub szkodę.
 5. W przypadku powstania zaległości o których mowa w ust. 3 pkt 3), Usługodawca ma prawo przekazać sprawę do windykacji. Płatnik zobowiązuje się zwrócić Usługodawcy koszty windykacji.
 6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na świadczenie Usług następuje z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
 7. W przypadku śmierci Osoby Korzystającej lub utraty przez nią pełnoprawności fizycznej lub umysłowej, stwierdzonej odpowiednim dokumentem urzędowym   Umowa na świadczenie Usług wygasa.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy na świadczenie Usług płatności za świadczenie Usług należne są Usługodawcy proporcjonalnie do długości trwania tej Umowy.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy z Usługodawcą w trakcie trwania sezonu startowego i zmiany barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do zwrotu Usługodawcy kosztu zakupu Licencji PZLA za dany sezon,

                                                                                                   

&7 Zasady płatności

 1. Opłaty za świadczenie Usług określone są w Cenniku Usług stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pakiet Usług staje się aktywny i wiążący po zaksięgowaniu opłaty na koncie Usługodawcy.
 3. Opłaty składki członkowskiej opowiadającej danemu pakietowi Usług są równej wysokości miesięcznej bez względu na ilość dni treningowych przez cały okres trwania Umowy.
 4. Płatności składki członkowskiej należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca przelewem bankowym na numer konta przesłany podczas rejestracji na adres email Osoby Korzystającej.
 5.  W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni uzasadnionej zdarzeniem losowym lub chorobą, istnieje możliwość ubiegania się o obniżkę opłaty za świadczenie Usług w przeciwnym wypadku Korzystający zostanie skreślony z listy Uczestników.
 6. Ponowne wpisanie na listę Uczestników odbywa się po opłaceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 100zł.
 7. Płatności można dokonać poprzez:
  • przelewem tradycyjnym na numer konta (dane do wpłaty przysyłane są na adres e-mail Osoby Korzystającej).
 8. Po opłacie i aktywacji Pakietu Usług  nie można z niego zrezygnować, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, § 6 ust. 2 – 4 i § 14 ust. 2 Regulaminu. Zmiana pakietu zmniejszająca liczbę wykupionych treningów wynikających z zamówionego pakietu jest możliwa jedynie 1 raz w trakcie sezonu objętego umową.
 9. W niektórych przypadkach istnieje możliwość udzielenie rabatów specjalnych w wysokości indywidualnie ustalonej przez Usługodawcę.
 10. W przypadku Treningów w Grupach specjalistycznych w liczbie większej niż wynika to ze składki członkowskiej koszty pokrywa Klub RK Athletics dla Uczestników trenujących i opłacających składkę członkowska odpowiadająca Abonamentowi za 3 treningi w tygodniu,
 11. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustanowienie przez Fundację specjalnego stypendium pokrywającego koszt składek członkowskich odpowiadających liczbie treningów zarówno w grupach ogólnolekkoatletycznych jak i specjalistycznych.

               

&8 Faktury

 1. Usługodawca wystawia fakturę lub rachunek za świadczone Usługi po zawarciu Umowy na świadczenie usług.
 2. Usługodawca wystawia fakturę lub rachunek na podstawie danych podanych przez Płatnika. Co do zasady powinny to być dane Płatnika.

 

&9 Zasady świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością uwzględniającą profesjonalny charakter Usług, ze szczególną dbałością o interesy i wizerunek Osoby Korzystającej.
 3. Usługodawca świadczy usługi w czasie przez siebie ustalonym, tak aby jednak zapewnić sprawne ich wykonywanie.
 4. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do świadczenie Usług oraz że w związku z prowadzoną przez siebie działalnością posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Usługi będą wykonywane we wskazanych na stronie Serwisu lokalizacjach lub poza wskazanymi lokalizacjami w przypadku zaistnienia takiej konieczności wynikającej z organizacji procesu szkoleniowego (np. w przypadku organizacji obozu sportowego i wypoczynku lub treningu indywidualnego).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany miejsca świadczenia Usług.
 7. Zajęcia w ramach Pakietu Usług odbywają się według ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości Osoby Korzystającej w formie informacji na stronie internetowej Serwisu lub w formie mailowej lub w formie ustnej.
 8. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia świadczenia Usług i ograniczenia dostępności do Obiektów, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.
 9. Usługodawca ma prawo do odwołania zajęć organizowanych w ramach świadczenia Usług w przypadku zaistnienia usprawiedliwionych okoliczności, w szczególności okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia zajęć w ramach Pakietu Usług zgodnie z aktualną wiedzą przedmiotową i zasadami treningu sportowego oraz dołożenia wszelkich starań do zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych Usług.
 11. W czasie wykonywania Usług z osobistym udziałem Osoby Korzystającej, Usługodawca przyjmuje odpowiedzialność za tę osobę.
 12. Usługodawca może zaproponować wybranym Osobom Korzystającym inne niż określone w niniejszym Regulaminie rabaty od opłat lub przyznać nagrody. To suwerenna decyzja Usługodawcy nie podlegająca reklamacjom lub skargom ze strony pozostałych Osób Korzystających.

 

&10 Obowiązki Płatnika i Osoby Korzystającej

 1. Płatnik oraz Osoba Korzystająca zobowiązuje się do:
  • przestrzegania regulaminów organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w miejscach prowadzenia zajęć, w których świadczone są Usługi;
  • stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia organizowane w ramach Usług;
  • aktywnego i pełnego zaangażowania uczestnictwa w zajęciach, organizowanych w ramach Usług;
  • ubieranie się w oficjalny strój Usługodawcy podczas wszystkich zawodów, mitingów oraz eventów, w których reprezentuje Usługodawcę;
  • zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
  • zachowywania higieny i czystości podczas korzystania z Usług;
  • stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z Usług
  • uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Usług wyłącznie w stroju sportowym;
  • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu lub innej osoby trzeciej, która udostępniła te rzeczy Klubowi wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
  • przestrzegania harmonogramu treningowego i związanej z nim dostępności obiektów Klubu;
  • powstrzymywania się od palenia na terenie Klubu papierosów lub innych substancji;
  • powstrzymywania się od spożywania alkoholu i innych środków odurzających lub psychotropowych;
  • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do lub będących we władaniu Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów Usługodawcy.
 2. Pełnoletnia Osoba Korzystająca uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach świadczenia Usług na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś niepełnoletnia Osoba Korzystająca na ryzyko i odpowiedzialność jej opiekunów prawnych (rodziców).
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Osoba Korzystająca przed uczestnictwem w zajęciach zobowiązana jest skorzystać z  porady medycznej.
 4. Rzeczy znalezione w Klubie oraz w szafkach Klubowych będą przechowywane przez odpowiedni czas ustalony przez Klub i podany do wiadomości członków Klubu przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubie lub szafce klubowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego.

 

&11 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wynikającą z obowiązujących przepisów prawa za prawidłowe wykonanie swoich obowiązków umownych względem Płatnika oraz wskazanych przez niego Osób Korzystających.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • prawidłowość i kompletność danych osobowych podanych przez Płatnika lub Osobę Korzystającą;
  • podanie przez Płatnika danych osobowych Osoby Korzystającej bez jej zgody;
  • skutki korzystania z jego Usług, w szczególności za negatywne skutki zdrowotne lub sportowe jego Usług;
  • skutki siły wyższej, w szczególności klęsk żywiołowych, epidemii, działań wojennych oraz rozruchów społecznych;
  • niewłaściwe zachowania innych osób korzystających w danym momencie z Usług razem z Osobą Korzystającą oraz za krzywdy i szkody przez te osoby wyrządzone.
  • szkody poniesione przez Osoby Korzystającej lub Osobę Korzystającą w trakcie świadczenia Usług, chyba że działania Usługodawcy były niezgodne z prawem.

 

&12 Ochrona danych osobowych

 Ochrona danych osobowych w zakresie stosunków pomiędzy stronami została określona w Polityce Prywatności Serwisu. Postanowienia tam zawarte są wiążące dla stron.

 

&13 Prawa autorskie

 Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe.

 1. Powyższe treści określone w ust. 1 nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

&14 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca informuję o tym Płatnika pocztą e-mail na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy na świadczenie usług w terminie 7 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej przez strony rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikające z tego Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

 

Załącznik nr. 1

Cennik

Za treningi  realizowane w okresie wrzesień 2023 – czerwiec 2024 lub usługi dodatkowe

 

W czym wartość poszczególnych usług w ramach opłaty stałej za cały proces treningowy jest zależny od stopnia zaawansowania zawodnika i częstotliwości treningów, wynosi on:

Grupy amatorskie:

*przy częstotliwości treningowej 1 raz w tygodniu – miesięczny koszt treningów 100 zł, inne usługi w ramach pakietu wymienione w &4 ptk 4 – 80 zł

* przy częstotliwości treningowej 2 razy w tygodniu – miesięczny koszt treningów 150 zł, inne usługi w ramach pakietu wymienione w &4 ptk 4 – 120 zł 

*przy częstotliwości treningowej 3 razy tygodniu – miesięczny koszt treningów 150 zł, inne usługi w ramach pakietu wymienione w &4 ptk 4 – 170 zł 

 

*Grupa 2 PRO oraz PRO – 3 treningi w tygodniu są bezpłatne, koszt dodatkowych treningów oraz innych usług w ramach pakietu wymienione w &4 ptk 4 – 320 zł 

 

Obowiązkowa roczna opłata członkowska na sezon 2023/2024:

Opłata wpisowa pokrywa następujące koszty:

Koszt treningów specjalistycznych dla Uczestników realizujących co najmniej 3 treningi w tygodniu, pokrywa Usługodawca.

Klub oferuje indywidualne także zniżki rodzinne ustalane indywidualnie.

 

Plany treningowe:

– Bez konsultacji trenerskiej (dla osób trenujących w klubie) – 49 PLN/msc

– Z bieżącą indywidualną konsultacją – 199 PLN/ msc

Treningi indywidualne (60 minut):

– jeden trening – 175 PLN

– pakiet 4 treningów – 599 zł

 

 1. Usługi spoza pakietu usług – do wyceny indywidualnej

 

4. Licencja PZLA –

Licencja PZLA i pakiet startowy biegacza RK Athletics

Licencja PZLA – koszt 250,00 zł, w pakiecie koszulka klubowa (z logo RK Athletics), oraz całoroczne ubezpieczenie NNW.

 

Opłata manipulacyjna za ponowne wpisanie na listę uczestników – 100PLN

Zapisz się do klubu RK Athletics