Nasz Regulamin

1.            Niniejszy Regulamin jest tym samym Umową która określa warunki korzystania z usług Klubu RK Athletics Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 (Akademia Wychowania Fizycznego), dalej („Klub”) a osobą korzystającą z usług oferowanych przez Klub dalej („Członek Klubu”).

2.            Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu Formularza Aplikacyjnego – Umowy na korzystanie z usług Klubu RK Athletics Sp. z o.o.

3.            Klub świadczy usługi w zakresie: usług związanych z poprawą kondycji fizycznej.

4.            Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Członkami Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 1

CZŁONKOSTWO

 

1.1.        Członkiem Klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 6 rok życia.

1.2.        Członek Klubu może, korzystać z Zajęć treningowych organizowanych przez Klub w zakresie wybranego przez Członka Klubu pakietu treningowego.

1.3.        Warunkiem dokonania skutecznej rejestracji, o której mowa w pkt 1.1 powyżej jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

1.4.        Członek Klubu lub jego opiekun ustawowy, przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lub orzeczenia lekarza medycyny sportowej o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w treningu lekkoatletycznym i zawodach.

 

§ 2

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

 

Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do:

2.1.        Zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.2.        Przedłożenia  oświadczenia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningu i zawodach lekkoatletycznych. 

2.3.        Stosowania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu.

2.4.        Uczestnictwa w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym.

2.5.        Zajmowania  szafek klubowych  tylko na czas treningu w Klubie.

2.6.        Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Klubowego oraz zlokalizowanego na terenie AWF w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

2.7.        Przestrzegania harmonogramu treningowego i związanej z nim dostępności obiektów klubowych.

2.8.        Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów.

2.9.        Każdorazowego okazywania karty członkowskiej  personelowi  szatni oraz na życzenie kadry szkoleniowej lub Generalnego Managera Klubu.

 

§ 3

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 

3.1.        Za przystąpienie do Umowy Członkowskiej Członka Klubu  uznaje się fakt zaakceptowania obowiązującego Regulaminu oraz wykupienie Rocznej Licencji klubowej.

3.2.        Umowę uważa się za zawartą w momencie doręczenia do siedziby Klubu zaakceptowanego i  podpisanego Regulaminu,  lub zrobienie tego online w serwisie www.rkathletics.com 

3.3.        Umowa zostaje zawarta na miesiąc, pół roku lub 12 miesięcy z opcją automatycznego przedłużenia po wniesieniu kolejnej opłaty za  Roczną Licencję.

3.4.        Wysokość opłat za Roczną Licencje Klubową oraz za poszczególne formuły uczestnictwa w procesie szkoleniowym Klubu określa cennik na stronie www.rkathletics.com

 

§ 4

OPŁATY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

4.1.        Licencja Roczna jest coroczną opłatą administracyjną wynoszącą 160 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt złotych rocznie) i jest niezbędna do rezerwacji miejsca na liście uczestników zajęć.

4.2.        W sezonie 2017/ 2018 opłata licencyjna jest ważna od dnia zapisu do 01.10.2018.

4.3.        Począwszy od sezonu 2016/17 cykl dwunastomiesięczny podlegający opłacie licencyjnej będzie rozpoczynał się 1.10. każdego roku i kończył 30.09. kolejnego roku.

4.4.        Opłata Licencji Rocznej nie podlega zwrotowi.

4.5.        Prawo do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub jest comiesięcznie warunkowane wykupieniem Abonamentu Członkowskiego.

4.6.        Wysokość miesięcznego Abonamentu  Członkowskiego  i zależy od wybranego przez Członka Klubu pakietu treningowego.

4.7.        Wpłaty tytułem Abonamentu  Członkowskiego  płatne są z góry, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Członek Klubu zobowiązany jest do dokonania opłaty  Licencji Rocznej przy pierwszym przelewie za Abonament Członkowski.

4.8.        Licencja Roczna gwarantuje objęcie uczestnika Członka Klubu programem grupowego ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków na treningu i zawodach.

4.9.        Płatności są dokonywane przelewem bankowym z góry do 10 – go dnia danego miesiąca na rachunek bankowy RK Athletics Sp. z o.o. 66 1030 0019 0109 8503 0010 6173 z tytułem przelewu: „Imię i nazwisko lub nazwa firmy + nazwę miesiąca”.

4.10.      W przypadku zawarcia Umowy na czas określony 6 lub 12 miesięcy Abonament Członkowski może zostać wniesiona z góry za dany okres korzystania z Zajęć na podstawie Umowy.

4.11.      W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie konieczne jest złożenie w biurze RK Athletics Sp. z o.o. lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rkathletics.com pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

4.12.      Rezygnacja z członkostwa w Klubie zwalania z obowiązku dokonania opłat zgodnie z Regulaminem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca lecz nie uprawnia do żądania zwrotu wniesionych opłat.

4.13.      W ramach Licencji Rocznej Członek Klubu otrzymuje od Klubu koszulkę biegową (wykonaną z materiału technicznego),  ubezpieczenie NNW oraz abonament zniżkowy 20% na wybrane usługi medyczne LUX MED  wraz z  odpowiednią dla  wybranego pakietu treningowego kartą członkowską.

4.14.      Licencja Roczna jest potwierdzeniem członkostwa w Klubie a jej posiadanie daje Członkom Klubu prawo do uczestnictwa w programach lojalnościowych i pakietach korzyści produktów i usług dedykowanych Klubowi.

4.15       W przypadku uczestnictwa rodzin obowiązują pakiety promocyjne (przy 3-osobowej rodzinie - 7%, przy 4-osobowej i więcej - 12%, ponadto na każde kolejne dziecko przysługuje rabat w wysokości 10 zł od ceny podstawowej pakietu)

 

§ 5

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 

5.1.        Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

5.2.        Członkostwo może zostać zawieszone przez Klub, jeżeli opłaty członkowskie lub inne płatności pozostaną nieuregulowane w terminie wskazanym przez Klub, pomimo powiadamiana członka o zaległości.

5.3.        Członkostwo w Klubie może zostać zawieszone do czasu dostarczenia orzeczenia lekarskiego, bądź oświadczenia o zdolności do uczestnictwa w treningach i zawodach lekkoatletycznych.

5.4.        Członek Klubu w okresie zawieszenia  nie jest uprawniony do korzystania z usług Klubu.

 

§ 6

ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU

 

6.1.        Członek Klubu może rozwiązać Umowę Abonamentową z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

6.2.        Wypowiedzenie Umowy Abonamentowej dla swej skuteczności powinno zostać dokonane w formie pisemnej i wysłane na adres Klubu listem poleconym lub złożone bezpośrednio w Biurze Klubu.

6.3.        Od momentu rozwiązania Umowy (tj. po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia), Członek Klubu nie jest upoważniony do korzystania z usług Klubu.

6.4.        Członek Klubu nie ma prawa do korzystania z usług Klubu w przypadku, gdy zalega z opłatą za Abonament Członkowski, co najmniej jeden miesiąc lub jeśli nie odnowił Rocznej Licencji.

 

§ 7

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

7.1.        Standardowe Zajęcia trwają 90 minut w przypadku zajęć grupowych i 60 minut w przypadku treningów indywidualnych.

7.2.        Osoby prowadzące zajęcia sportowe posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

7.3.        Główną Bazą Treningową Klubu jest kompleks obiektów sportowych, mieszczących się przy ul. Marymonckiej 34 (Akademia Wychowania Fizycznego) oraz przy ul. Koncertowej 4

7.4.        Członkowie Klubu trenują zgodnie ze schematem organizacyjnym wynikającym z wyboru poszczególnych pakietów treningowych.

7.5.        Członkowie Klubu mogą korzystać na własną odpowiedzialność z obiektów sportowych w ramach dostępności dla RK Athletics - INFRASTRUKTURA

7.6.        Członków Klubu korzystających z pływalni obowiązuje odrębny regulamin pływalni.

7.7.        Dzieci poniżej 16 roku trenują tylko pod okiem Opiekuna Prawnego.

7.8.        Za zagubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 30 zł płatna na rzecz AWF.

7.9.        Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki obowiązuje kara pieniężna w wysokości 100 zł płatna na rzecz AWF.

7.10.      Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

7.11.      Zajęcia nie odbywają się w święta państwowe.

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

8.1.        Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Członka Klubu na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć

8.2.        Administratorem danych osobowych jest spółka RK Athletics Sp z.o.o. (dalej RK Athletics) z siedzibą przy ul.Czterech Wiatrów 37, 02-860 Warszawa, adres mail - kontakt@rkathletics.com;

8.3         Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji krajowego współzawodnictwa sportowego, przygotowywania Reprezentacji Polski do udziału we współzawodnictwie sportowym i zapewnienia warunków jej udziału w tym współzawodnictwie, popularyzacji lekkiej atletyki oraz działalności edukacyjnej i wychowawczej w tym zakresie, reprezentowania lekkiej atletyki w międzynarodowych organizacjach sportowych, szkolenia i doskonalenia zawodowego trenerów, zawodników i sędziów sportowych, przyznawania licencji sportowych, prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8.4         Dane osobowe będą za Pani/Pana zgoda udostępniane Moonbite Sp. z o.o. z/s,Ul.Iranka-Osmeckiego 6B który będzie ich administratorem w celu zapewnienia funkcjonowania, zabezpieczenia bieżącej obsługi oraz obsługi systemu RK Athletics;

8.5         Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z RK Athletics w celu realizacji zadań edukacyjnych i szkoleniowych, współzawodnictwa sportowego w kraju i zagranicą, organizacji zawodów sportowych oraz pozostałych imprez organizowanych przez RK Athletics, a także działalności marketingowej RK Athletics;

8.6         Dane osobowe w razie konieczności będą przekazywane do organizacji krajowych oraz międzynarodowych w skład których wchodzą Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki oraz International Association of Athletics Federations na podstawie regulaminów stosownych federacji;

8.7         Dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania konta w systemie RK Athletics oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników;

8.8         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.9        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.10      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RK Athletics i ich udostępnienie Moonbite Sp. z o.o. jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w systemie szkolenia i współzawodnictwa, szkoleniach oraz innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez RK Athletics oraz pełnego korzystania z praw zawodnika, sędziego, trenera lub dyrektora turniejów;

8.11       Ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres kontakt@rkathletics.com spod adresu, którego zgoda dotyczy;

8.12       Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, stanu zdrowia, zawodu, klubu oraz obszaru terytorialnego a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przypisanie Pani/Pana do odpowiedniej grupy zawodników sędziów, trenerów lub dyrektorów turniejów.

8.13        Dane osobowe Członków Klubu lub ich Opiekunów są przetwarzane przez Klub wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć, to jest w celu identyfikacji Członka Klubu.

8.14        Klub przechowuje dane osobowe (tj. imię, nazwisko, pesel, datę urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania oraz mail) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.        Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Członków.

9.2.        Rzeczy znalezione w Klubie oraz w szafkach Klubowych będą przechowywane przez odpowiedni czas ustalony przez Klub i podany do wiadomości Członków Klubu przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy informacyjnej, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubie lub szafce klubowej pozostawiła. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c.

9.3.        Klub ma prawo do czasowego ograniczenia świadczenia usług i ograniczenia dostępności do obiektów treningowych, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań.

9.4.        Klub zapewnia Członkom Klubu stałą opiekę trenerów i instruktorów wynikającą z wykupionego Abonamentu Członkowskiego.

9.5.        Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.

9.6.        Na terenie Klubu zabronione jest spożywanie alkoholu oraz środków odurzających.

9.7.        Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Członka Klubu, powstałe w trakcie korzystania z usług Klubu.

9.8.        Każdy Członek Klubu uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

9.9.        Użyczanie karnetu innemu Członkowi Klubu oraz osobie trzeciej jest zabronione.

9.10.      W wyjątkowych sytuacjach po wyrażeniu zgody przez Managera Klubu, Członek może zaproponować inną osobę na swoje miejsce w czasie trwania niniejszej umowy. Zaproponowana osoba wejdzie w prawa i obowiązki Członka Klubu, po wcześniejszym podpisaniu przez nową osobę Formularza Rejestracyjnego. W celu skorzystania z powyższego uprawniania Członek Klubu musi mieć uregulowane wszystkie dotychczasowe należności z tytułu opłat Członkowskich. Kontynuacja członkostwa jest możliwa wyłącznie od nowego miesiąca.

9.11.      Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie zostanie zastąpione przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, co nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

9.12.      Do niniejszej Umowy ma zastosowanie prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechnie.

POBIERZ TREŚĆ REGULAMINU